headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

H (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

ha (se)

ha (seg)

«dæ har se kji»: det tek seg ikkje ut, er ikkje høveleg; «koss kan dæ ha se?»: korleis har
det vorte slik, kva kjem det av?; ”ha te ta te”: ha på lager; ”e har dæ på dæ”:
eg meiner det

ha åt

ha åt

1) ha att, knappe att , t.d. ei jakke 2) «ha åt nokon»: halde ap med nokon, jf. «hææ»

habengut n.

habengut

«alt sitt habengut»: det ein eig, smått og stort, klede og anna utstyr

habit m.

habitt

påkledning

hag

hag

med godt lag, flink, t.d. med hendene, eller med ord; «olhag»

haga se v.,-a

haga seg

styre seg, tøyme seg

hakkælsmasjinæ
f
.

hakkelsmaskin

maskin som hakkar halmen slik at ein kunne laga «syrpæ» (s.d.)

hakkæ-tron f.

hakketro

uthola trekubbe eller tillaga plankekasse der ein hakka innmaten av slakta dyr.
Nytta før kjøttkverna kom i bruk; også kalla ”kjøthakkæ”.

halakkæ v.-a

helaka

prøve å dra ut tida, vente

halastøkk(kji?)
m.

halestokk

del av kløvreiskap, tverrtre til å ha under hestehalen

halbalén

hardbalen

hardfør, som tolar mykje; «halbarka»; ”å vera før hal ve seg”

halbæitt

hardbeitt

om slått der det var vanskeleg å få ljåen til å bite, (der det ikkje var dogg), motsett:
«låusbæitt»

hald n.

hald

1) handtak på eit spann eller ei kiste, 2) sting i sida

haldast v.,
heldost

haldast

krangle

haldæ v., helt

halde, heldt

halde; «dæ æ kji gøtt haldæ dæ æin ikkji har i hændo»; «han helt se»

hall n.

hall

skrått lende, ”i hallingen”

hallént

hallen

bratt, på skrå

hallfangjin m.bf.

halvfangen

handtaket på eit spann eller ei kiste

hallfares

halvfares

 

hallingdrakt f.

hallingdrakt

hallingbunad, kvinnedrakt, jf. «høglivaklæu»

hallingklæu f.flt.

hallingkleder

(også kalla «sylvknappaklæu») hallingbunad, mannsdrakt

hal-liva

hardliva

som har treg avføring

hallæ se nepå v.,-a

halle seg nedpå

såvidt leggje seg ned og slappe av

halmjælt

hardmjelt

hard og tung å mjølke, motsett ”lettmjælt”

halslet n.

hardslet

slet (skur) med regn og sludd

halstarrig

halsstarrig

om noko som varer ei tid og ikkje vil gje seg (t.d. om hoste eller vêr)

ham m.

ham

påkledning eller skinn; «ørmæham»

hamarsfoten
m.bf.

hamarfoten

baksida av kneleddet

hamsæ v.,-a

hamse

pynte, kle (seg) «væra uhamsa»: uvand og slurvut kledd

handré m.

handred

rekkverk

handring m.

handring

laus krage på bunadskjorta, brodert med «køristæin» (små perler med hol i);
«køristæinhandring»; også kalla ”ærmring” og i Ål ”fyriarm”

handtæin m.

handtein

spinnereiskap brukt før rokken vart vanleg

handværksfølk
flt.

handverksfolk

 

handvøl m.

handvol

lengste stokken på ein tust (treskereiskap), motsett: «slagvøl»

handæfeta v.,-a

handfara

granske nøye ved hjelp av hendene

handæklåug

handklaug

klåfingra

handævænding f.

handvending

«i æi handævænding»: på stutt tid

handøvle n.

handyvle

reiskap til å ha i handa, gjerne til å verja seg med

hanglæ v.-a

hangle

gå og vera halvdårleg over ei tid

hank m.

hank

handtak på mugge, spann eller kopp

hank te

hank til

om å ha trong til noko; «væra hank te stæla» (el. «væra hænjin te stæla»):
ha ein hang til å stela

harahukkring f.

harahukring

lyden frå perleugla

harkjin

harken

uklår og hås i målet

harkæ v.,-a

harke

kremte

harmas v.,-dest

harmast

angre, bli harm på seg sjølv

harmæle

harmeleg

ergerleg

harpæseræ v.,-tæ

harpesere

rasera, øydeleggje

harre m.

harre, uvilje

«få harre te nokon»: få sterkt imot nokon, bli fornærma på nokon

harve m.

havre

kornslag

hase m.

hase

1) knehase, baksida av leddet på bakføtene til dyr, 2) ein som er seig og uthaldande
(også sagt: «dæ va æi sen»)

    H (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>