headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

T (side 1)      
       

ta te

ta til

"å ha te ta te" : å ha å ta til, ha i bakhand

ta te di

ta til det

ta i mot, erfara; «dæi fongo jammen ta te di»

ta unde mæ

ta under med

halde med, ha omhug for, støtte den som treng det

ta åt se

ta åt seg

ta til seg (t.d. kritikk eller omtale). "ta ne på åt se"; forsyne seg

ta åv

ta av

fotografera; «dæi vorto åvtiknæ»: dei vart fotograferte

ta[nokon] åv
mæ [noko]

ta [nokon] av med
[noko]

«vænja dæi åv»; «ta dæi åv mæ di»: få dei til å venja seg av med t.d. ein uvane

tafsæ v.,-a

tafse

«tafsæ se fram»: koma seg fram i laus snø, i ”tafsént” føre

tafs m.

tafs

noko (helst på tøy) som heng og sleng, også brukt ei ”tafsæ”

tagal

tagal

som pratar lite, er seinfør i talen, jf. «tåug»

tagg m.

tagg

spiss, torn

tagglætugu f.

taglskrubb

skrubb av hestetagl

tagglævø
(el. -vå) m.

taglvod

fiskesnøre av hestetagl

takkæ f.

takke

”uppreist takkæ”: sto på skrå, til å steikje brød på; ”dubbæl takkæ”:
to takker med steinar imellom, dei fyra under den eine og oppå den andre for å
steikje brød (rukaku), før komfyren kom

taksjæggæ n.
best.

takskjegget

del av taket som går ut frå langveggen

takst f.

takst

verdisetjing; «dæ æ takstæ»; «dæ æ fast takst»: det er vanleg, det er regelen

talikk m.

tallerk

fat til å ha mat på

talikkrækkjæ f.

tallerkrekkje

enkel hylle til å ha tallerkar i

talle m.

talle

samantrakka møk av sau, geit eller hest

tallægrafst m.

tallegravst

det å grava laus og slå sund den hardtrakka «tallen» (møka) etter vinteren,
så han kunne spreiast utover marka: «æi tallæbrøyæ»

tame m.

tame

dugleik; «ha tamén»: vera dugande, ha god trening; «dæ æ æin tame mæ alt»

tan n.

tan

sprang; «ta tanæ»: ta spranget, leggje på sprang, jf. «tænja»

tantræ v.,-a

tantre

(eller «kjantræ») skjelle, gneldre; «tantræ imot»: seie imot utan å ha noko særleg å fara med

tapæ

tape

trø varleg, lett på foten; ”sovitt tapæ neåt”

 

tarr m.

tarr

sengehjall, soveplass oppunder raustet, halden oppe av «slindo» (s.d.),
også kalla «hems»; jf. «slind»

tasa v.,-a

tasa

tapa seg, ta av i helse og krefter; «han tæk te tasa no»

tasiøbn m.

etasjeomn

omn med delar i fleire høgdenivå

taskæ f.

taske

veske med ein «fasle» (berereim); «skulæ-taskæ»

tahslæ* v.,-a

tasle

rusle med lette steg

tatte m.

tatte

kvinnebryst, pupp. Fleirtal; "tattatn", eller "tatto"

tava v.,-a

tava

stabbe ustøtt (om ungar); «tava i vægji»: vera i vegen

tave m.

tave

1) smågut; «småtave», «gutætave», 2) «gådntave»: garntull, garn i ugreie

tavlæbragd f.

tavlebragd

vevmønster til tunt åklede

te

til

«tefress»: tilfreds; «te inkjis»: til inkjes; «tesjikks»: til stades; «te gangs»: til gagns, grundig

te v.,-ddæ

te

syne, vise; «dæ hadde snøga so dæ teddæ kji far»: det hadde snødd slik at det ikkje var
spor å sjå

tehald n.

tilhald

husvære; «han hadde tehaldæ sitt dær»: han budde der

tehaldar m.

tilhaldar

leigebuar, jf. «innadørsfølk»

te husan

til husar

i hus, under tak; «kåma te husan»; «dra te husan»

te jevings

til gjevings

til gjevande, gratis; «få noko te jevings»

tela v.,-a

tela

gå lett og fort med små steg

telikjast v.,
-ktest

tillikjast

likne på (om arveleg likskap)

te lutars

til “lutars”

til lik deling

tenknappa

tinn knappar

heimestøypte kufteknappar av tinn. Laga i Hemsedal under siste krig.

tenol m.

tinar

hardt og lite brukeleg tre (om tømmer)

tepass

til pass

”vælbehøvæle”, høveleg, fortent; god, frisk

terræ v.,-a

tirre

erte; «vart uppterra»

teræitt/-dd

tilreidd

skiten

te rættes

til rette

”peingatn kåmmo te rettes att”, kom på plass, vart attfunne

tesa v.,-a

tesa

sitja og kviskre om noko hemmeleg

tesekåmén

tilsegkomen

1) som er opp i åra, 2) som står seg godt økonomisk

te slutte

til slutt

 

tess

tess

dugande, brukande; «æ ræ noko tess?»: er det brukande?

tessmæir(s)

dessmeir

til og med

te stæes

til stades

 

te svalls

til svalls

på talefot; «ikkji te svalls»: uvener

te takkæ (mæ)

til takke (med)

”å ta te takkæ (mæ di)”: vera nøgd

te tiars

til tidars

til den rette ell. fastsette tid, «væra i tiær»: tidsnok, i god tid

tett ve

tett ved

like ved

tettgrænt

tettgrendt

tettbygd, tett mellom grendene

teva v.,-a

teva

puste tungt (om folk og dyr), jf «kjåstæ»

ti på v.,-ddæ

ti på

plaga nokon med å be om hjelp; «e vilde kji ti på o»

tidd

tidd

drektig (om kyr); «tiletidd»: tidleg drektig kalving (før jul)

tiddna m.

tidnad

«få tiddna»: bli drektig

tigglæ v.,-a

tigge

be om (å få) noko

tii

tien

isfri, slik det er når telen har gått

tiji v., tagdæ

teie

også brukt ”tija”

tikks(a)

tikks(a)

ord brukt ved kalling på sau; «tikks, tikksa»

tilevøle

tidlegvore

i tidlegaste laget

tile åt

tidleg åt

1) tidleg oppe om morgonen, 2) ute i god tid; «å kåma i tiær», «å kåma te tiars»

tilebæræ f.

tidlegbere

”tiletidd” kyr, som skal kalve tidleg på vinteren, motsatt «sæinbæræ»

timræ f.

tømre

lafta hus under oppføring

timræslee m.

tømmerslede

utan vegmeiar, brukt før 1900

timrægræiu
f.flt.

tømmergreier

hogst og køyring av tømmer

timræmann m.

tømmermann

ei svart bille

timæ v.,-dæ

time

sjå seg råd til, unne seg sjølv eller andre; «han timdæ kji æta»: han unte seg ikkje å eta

    T (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7
  neste side >>