headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

sjyru f.

skyru

sigd, eldste reiskap til å skjera åker med

sjysskar m.

skysskar

 

sjysstasjon

skysstasjon

 

sjytt m.

skyttel

(i vev eller symaskin)

sjædnæ f.

stjerne

stjerne

sjæftæ v.,-a

skjefte

setja skaft på, t.d. på øks eller rive

sjægløygd

skjegløygd

om ein som skjeglar

sjæggæ v.,-a

skjegge

”sjæggæ se”: barbere seg

sjæi n.

skeid

aketur med kjelke. Sjå «aku»

sjæijødn n.

skeijern

reiskap til å hola ut treskor og skeier med

sjæikrok m.

skeikrok

heimespikka trekrok til å tre i vevskeia med

sjæimat m.

skeimat

til skilnad frå «turrmat» (s.d.)

sjæissæ f.

skeise

skøyte; ”gå på skeissu”

sjæivatn n.

skeivatn

saltsyre ved lodding med tinn

sjækkjast v.,-ktest

skjekkast

bli skakt, t.d. eit lass kan «sjækkjast» eller «sjækkji se»

sjæktut

skjektut

ujamnt, t.d. om farge

sjæktæ f.

skjekte

kastepil (smågutleike)

sjælbæinsknapp m.

sjelbeinsknapp

knapp laga av kvitt bein

sjælda

sjeldan

sjældri n.

skilderi

fotografi, teikning, bilete

sjældræ v.,-a

skildre

teikne

sjænnæ v.,-tæ

skjenne

bruke kjeft, tala til rettes

sjære m.

skjere

saks

sjærnål f.

skjernål

nål med tre kantar som er slipte til, brukt til å sy skinn med

sjærsætt

skjersett

stengt så noko blir uråd eller vanskeleg

sjævæ f.

skjæve

flekk, skjold; «sjævut»: skjoldut

sjøa v.,-ddæ

sjode

1) smelte jern, eller smelte saman stål og jern. 2) store bølger på vatn,"d æ sjøa voldsomt"

sjøl n.

skjol

gang, førerom til ei stølsbu, gise rom mellom bu og fjøs som vart brukt til å yste
og koke i; «kokæhus»

sjøldæ f.

skjold

flekk, av t.d. å ha falma

sjøling m.

skjerding

jernkrok festa oppe i peisen, brukt til å hengje gryta på

sjølingsmark n.

skjerdingsmark

eigarmerke på sau, på skap som ein krok, laga med eit langt og eit kort klypp inn i øyra
på sauen

sjølingstre n.

skjerdingstre

trestykke til å henge «sjølingæn» på , montert nedst i peispipa

sjølstyr n.

sjølvstyre

«væra på sjølstyr»: gå utan tilsyn

sjølsøllsplagu f.

sjølvvaldsplager

(også uttala «sjølsælsplagu») plage som ein er skuld i eller valdar sjølv

sjølvose

sjølveseg

av seg sjølv; «no går dæ sjølvose»: no går det utan hjelp, av seg sjølv

sjølvæ v., skølv

skjelve

«sjølvhænt»: skjelvhendt

sjønæ v.,-tæ

skjøne

forstå seg på litt av kvart; «væra sjønug»

sjør f.

skjor

 

sjørævæng m.

skjoreveng

brukt om barn eller andre som er svært tunne og veike

sjøta

 

kallerop for kyr: «sjøt-sjøt, sjæt-sjæt, sjøta, kom no», jf. «sælog»

sjøtislåus

skøytelaus

tankelaus, vågal

sjøtisvølén

skøytesvoren

som har liten omtanke for seg sjølv eller andre

sjøttæ v.,-a

skjøtte

1) ta vare på; 2) «han sjøtta kji noko»: han er svært vågal, omsynslaus og ”uvølén”,
både til å uttala seg og i arbeid

sjøvast v.,-dest

skuvast

forskuvast, sjå ”skøvast”

sjøvu f.

skjøve

kniv med rundt handtak, brukt til å skava bork av trekubbar, sjå ”skavjødn”

sjøyt m.

skøyt

synleg skøyt

sjøytæ v.,-ttæ

skøyte

«sjøytæ på»: skøyte på, gjera noko større ved å leggje til noko anna; «sjøytæ affe»:
leggje til (t.d. ord, setningar)

sjå f.

skjå

ekstra tunt skinn, hinne under rette skinnet over magen på dyr

sjåante

sjåandetil

å sjå til, etter det ein kan sjå

sjåglas n. flt.

sjåglas

fyrste forma for briller

sjårøytæ v.,-ttæ

skjårøyte

misse hårlaget (om dyr som ligg vått)

sjått

 

fort

sjåu m.

sjau

1) om eit større arbeid som skulle gjerast fort, 2) om sjukdom, t.d. vart ei sterk og
langvarig forkjøling kalla «æin fæld sjåu», 3) talet «sju»

  << tilbake S (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>