headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 16)      
       

ståk n.

ståk

1) uro, 2) styr og stell; «fræmmanståk»: ekstra styr og stell med gjester

ståkæ v.,-a

ståke

1) bråke, 2) styre, stelle, streve; «ståkæ på»

ståtar m.

stotar

ein med dårleg og uvøren framferd, sullik

ståtarkongji m.

stotarkonge

oppsynsmann, ein som skulle halde utanbygds tiggarar borte

ståtræ v.,-a

stotre

berre såvidt få fram det ein skal seie

ståukæ v.,-a

stauke

stikke med stav, stake eller anna for å leite etter noko eller for å finne vegen

ståup n.

staup

1) «smørståup» (s.d.), 2) søkk i vegen på snøføre

ståurslijin

staurslegen

«dæ va som om æin va ståurslijin»: det var som om ein var slegen med staur
(sagt når ein var retteleg støl og stiv etter arbeid)

ståurstøng f.

staurstong

spett

ståuræ v., -a

staure

setja ned staur til hesjar og til å binde kornband på

subbén

subben

1) likeglad, slurvut, 2) ureinsleg, 3) «dæ æ subbént»: det er tungt å gå (t.d. i snø)

subbæ v.,-a

subbe

1) «subbæ tå se»: børste av seg det verste; «subbæ tå gølve»
2) «gå o subbæ»: dra føtene; «subbæføræ»: tungt, dårleg føre

subbærivæ f.

subberive

grovrive, som ein brukte til å raka det grøvste med, også kalla «kjæmbærivæ»

suddæ v.,-a

sudde

1) stå og småkoke, 2) regne så smått; «dæ sudda på»

sufsæ f.

sufse

ei som var likesæl

sugarongji m.

sugarunge

unge som syg mor si

sukk(li) n.

sukk

myse, eller blanding av mjølk og «skval», nytta som dyrefôr

sukklæ v.,-a

sukle

arbeide eller leike i vatn

sukkæ f.

sukke

søkk, lita fordjuping, jf. «bonkæ»

sukkærsjukæ

diabetes

 

suldræ v.,-a

suldre

1) rote, tulle, somle, 2) same tyding som «sukklæ» (s.d.)

sule m.

sole

1) sole på sko, 2) upåliteleg person som ikkje er så nøye på det

sulkasam

sulkesam

som lett blir «sulka»(skiten)

sulkæ v.,-a

sulke

gjera skiten; «sulkæ se te»: skitne seg til, bli «tesulka»

sullæ v.,-a

sulle

bysse, ta ein (bådn-) sull

sulu f.

svale

fugl (svale)

sulæ v.,-a

sole

1) «sulæ sko»: sole skor, setja sole på skor, 2) «sulæ på»: slite seg fram

sulædra v.,-drog

soledra

utsetja seg for slit og påkjenning slik at det merkast over tid; ”dæ sulædrog i længdn”

sund

sund

ikkje heil, øydelagd; «sundæ sko»; «suntsliji»

sunna

sunna

1) frå sør; «dæ blæs tå sunna», ”dæ æ sunnadrag i luftn” 2) sør for; «sunna huse»

sunnafør

sunnafor

sunnanfor, på sørsida; «haddæ vøre sunnafør, på buo»: hadde vore sunnanfor
(lenger ned i dalen), på butikkane

sunnate

sunna(n)til

også brukt “sunnante”

sup m.

sup

svelg eller slurk av kopp eller flaske

supand n.

supan

tunn vassvelling, kokt av vatn og byggmjøl, med prim eller søtost i

supæ v.,-a

supe

drikke eller eta skeimat som var i varmaste laget; «supæ ræ i se»

surbræsting f.

surbresting

surysting, når syrna mjølk vart oppvarma slik at den brast, så ystil og surmyse
kunne skiljast. Surystilen vart gamalost, og surmysa vart innkokt til «suræprim»

surklæ v.,-a

surkle

lyd av vatn, t.d. om ein får vatn i skorne

surystil-søll

surystel-soll

soll av ystel, kald eller varm, med søt eller sur rømmemjølk til

suræprim n.

surprim

sur prim, innkokt av surmyse

suslæ v.,-a

susle

«suslæ burt»: søle bort, skusle bort, jf. «suldræ»

susul m.

susul

kalv som veks dårleg, pusling

sutislåus

suteslaus

sutlaus, sorglaus

suttræ v.,-a

sutre

syte, smågråte; «e suttra kji før å væva, når e ha spønne sjøl»

suvvæl n.

suvl

feit og god mat (smør, ost, kjøt, flesk, o.s.b.), jf. «syvlæ»

svaga v.,-a

svaga

svaie, stå ustøtt, sjå ”svega på se”

svaggnæ v.,-a

svagne

gå ned (om trote)

sval f.

sval

svalgang, enkel gang utanfor stugudøra

  << tilbake S (side 16)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>