headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

raspande

raspande

forsterkande ord; «raspande flink»: svært flink

raspæ tå v.,-a

raspe

1) raspe av, skrape av, med til dømes fil eller skorasp, 2) vera uvøren med kleda sine
(jf. «hærvæ»)

rat n.

rat

avfall av mat

ratt so

radt so

1) nett slik, 2) kommentar til det nokon seier til ein, omtrent same tyding som
«dæ ska ru sjå», 3) ”ratt”: straks, med ein gong

raulett

raudleitt

med roser i kjakane, ”raudæmd”

raumojin

raudmogen

som tek til å raudne og bli mogen (om bær)

raumosén

raudmosen

varm, raudleitt og pløsen i andletet

raust

møne

trekanten i eit skråtak. "uppi rausté" - mønet på tømmerhus

ravakjøp n.

ravakjøp

røvarkjøp, godt kjøp, god handel

ravinn

radvinn

(for) rask, (for) fort, t.d. i arbeid; ”ho va ravind i arbeiæ”. "dæ va ravinnt" (det gjekk fort)

re n.

re

ein rygg av masse i elv eller bekk som gjorde det grunt slik at det gjekk an å va over

rel m.

rel

overknyting på hespel

rega v.,-a

rega

rigge seg til, somle seg til; «før dæi fær rega se agåle»: før dei får rota seg av garde

regælatn m.flt.bf.

reglane

menstruasjon

rekkjispae m.

rekkjespade

spade til å skrapa feittet av ved reiing av skinn

reku f.

reke

trespade; «møkjareku»: møkaspade; «snøreku»

remeli f.

remedie

mellombels tillaga hjelperåd

remm m., flt.
remmi

rem

1) list, t.d på slede, 2) skogteig

renakjyr f.

reneku

gjeldku, ku som ikkje har kalv

rés n.

res

ope høgdedrag som går fram i terrenget; «æit værhart rés»

ressæneræ v.,-tæ

resonnere

(eller «ræssæneræ») bruke kjeft, overhøvle

revle m.

revle

kavle, kløyvd stokk som var tilstelt berre på eine sida, nytta i staden for plank i golv
eller tak

revlægølv n.

revlegolv

golv av lause kavlar («revla») eller plankar

revu f.

reve

rift, sprekk; «har fått revu i brokji»: har fått ei rift i buksa; «æi revu i væggji»:
ein sprekk i veggen

reværænsæ f.

reverense

omstendeleg forteljing

ri v.,-ddæ

vri

«ri or tyfsun»: vri oppvaskkluten; «ri kjaft»: krangle, jf. «rænji»

rigabalsam m.

rigabalsam

smurning mot gikt

riglæ té v.,-a

rigle til

stelle opp noko slik at det står «riglént»: ustøtt

rikji n.

rike

heimstad, tilhaldsstad

rikkæ v.,-a

rikke

flytte; «vilde kji rikkæ se»; «va urikkan»: var umogleg å flytte på

riktæ v.,-a

rikte

1) knirke; «rikta o let» (om lyden frå eit instrument), 2) prate seinvore: «sat rikta or se»

rimsme m.

rimsmed

ein som rimar, lagar rim

rind f.

rind

stripe, innslag i vev; «rindut»: striput; «langrindut»: med striper i renninga

rindastakk m.

rindastakk

stakk av striput ty

ring

ring

fattig, smålåten

ringastav m.

ringastav

stav av bjørk med mønster innskore når sevja stig, farga med avkok av orebork

ringjæ f.

ringje

trekjerald med hank, (seinare óg om kjerald av stål); t.d. «mjølkæringjæ»

ringlæ v.,-a

ringle

fortelja noko som ikkje vart oppfatta som sant; «sat ringla o jåug i uss»

rinæ v., ræin

rine

grine, skrike (om hest eller gris); «du sit o rin so stykt som æin gris» (sagt til ungar)

riska f.bf.

riska

forstopping hjå hest

rispalåuv n.

rispalauv

lauv som er rispa av trea, nytta som attåt-fôr

rispatæinæ f.

rispateine

teine nytta når dei rispa lauv, til å bera lauv i

rispæ f.

rispe

anekdote, morosam historie; «hærmæ»

ristæ v.,-a

riste

reinske; «ristæ fisk»: reinske fisk, ta or magen

risæ v., ræis

rise

auke i høgd; «risæ upp»: reise seg fort opp

  << tilbake R (side 2)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>